round

Konsultuppdrag

Våra medarbetare har lång erfarenhet inom livsmedelsdiagnostik och livsmedelsindustri i nationella och internationella sammanhang. Tillsammans har vi ett unikt kunskapskapital inom en rad områden från praktisk hygienkontroll och HACCP till högeffektivt laboratoriearbete och lean produktion inom livsmedelsindustrin. Detta innebär att vi har förmåga att ta en mängd olika konsultuppdrag och bidra till ekonomiskt värdeskapande för aktörer inom livsmedelssektorn.

Uppdragens karaktär

Inför våra uppdrag startar vi alltid med en förutsättningslös diskussion, helt kostnadsfritt. Därefter återkommer vi med projektförslag och offert. Om vi beslutar oss för att gå vidare genomför vi uppdraget med en förstudiefas, en analysfas med praktiska studier i er verksamhet och en avslutningsfas där vi slutligen ger er vår analys, slutsatser och våra rekommendationer i rapportform och en presentation. Vi arbetar alltid under strikt sekretess.

faser

Vi har genomfört flera olika typer av uppdrag t.ex. laboratoriestudier, införande av ackrediterade metoder mm.

Exempel på extern studie för laboratorium

För att kunna genomföra en riktig utredning av arbetet på ett laboratorium, så behöver vi viss information av uppdragsgivaren i förväg. Denna förstudie består av ett antal frågor gällande till exempel:

  • Personal

  • Provvolym

  • Metoder

  • Särskilda behov och framtida möjligheter m.m.

Dessa frågor kan besvaras antingen genom intervju över telefon, och/eller så skickar vi ett frågeformulär som fylls i.

Praktisk studie

Vi deltar i arbetet på lab under 1-2 dagar, studerar arbetsflöde och ställer frågor. Särskild vikt läggs vid att hitta de moment och arbetsuppgifter som kan ändras/elimineras för att få ett effektivare arbete. Vi kan rikta in oss på en särskild metod eller studera hela laboratoriet beroende på vad ni önskar.

Rapport

Efter genomfört besök analyseras de iakttagelser vi gjort hos er, och med hjälp av de uppgifter vi fått av er utformar vi en rapport. Syftet med rapporten är att tydliggöra hur arbetsflödet fungerar, vilka moment som kan förbättras och att ge förslag på hur dessa förbättringar kan se ut. Det kan handla om metodförändringar, men också om arbetsmiljöfrågor, ergonomi och planering. De lösningar vi föreslår anpassas efter just er verksamhet, analysmängd och personal.

Presentation av studie

Efter sammanställning träffas vi för presentation och genomgång av rapporten. Om någon av de förändringar vi föreslår innebär ett byte av metod så kommer vi även att presentera den/de metoderna.

Införande av nya lösningar

Om vi tillsammans kommer fram till att de föreslagna metoderna passar in på ert lab så står vi för utbildning av personalen. Vi tillhandahåller självklart också all tillgänglig dokumentation som kan behövas för att få igenom en eventuell ackreditering.

haccp

HACCP är en standardiserad arbetsmetod som systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att skydda konsumenten.

 

Lean är en praktisk managementfilosofi om hur man optimalt hanterar resurser i en produktion utan slöseri.

 

snyggis
När vi utför externa studier av laboratorium deltar vi i arbetet under 1-2 dagar.