round

I kampen mot vårdrelaterade infektioner: ATP-mätning synliggör det osynliga

hotspots
Patientnära beröringsområden och tagställen (ytor som ofta berörs)
kan hysa skadliga organismer och orsaka korskontaminering av
patogener. MVP ICON instrument kan användas för att snabbt kontrollera
rengöringen av dessa kritiska punkter genom ATP-mätning.

Sjukhus är till sin natur platser med stor omsättning av personer. Patienter, personal och besökare står ständigt i direkt kontakt med varandra och med miljön. Patogener kan överföras direkt mellan individer eller via beröring av ytor. Effektiv rengöring är därför viktig för att förhindra överföring av vårdrelaterade infektioner. Det går inte alltid kontrollera passagen av människor genom våra sjukhus, men det går att kontrollera renheten. Resultatet av all rengöring bör dessutom följas upp regelbundet för att säkerställa att det utförs tillräckligt noggrant.

Omedelbar rengöringskontroll genom ATP-mätning

ATP-mätare är ett kraftfullt verktyg inom sjukvården för att kontrollera renlighet och städning. Instrumentet mäter ATP (Adenosintrifosfat) som är ett kemiskt ämne som finns i alla typer av celler. Mätvärden korrelerar mot mängden biomassa eller enkelt uttryckt "bakteriematen" som finns på ytan och anges i RLU (Relative Light Units). Varje provtagning sker med en integrerad provtagningsenhet på likartat sätt som för konventionell bakterieodling. Provtagningsenheten innehåller ett flytande enzymreagens (luciferin/luciferas) och en svabb med förfuktad bomullstopp.

Användningsområden

Med ATP-mätaren plus kan man snabbt och enkelt göra objektiva rengöringsmätningar.

Användningsområdena kan delas upp i följande:

 1. Rengöringskontroll; kvalitetsuppföljning och snabba korrigeringar

 2. Utbildning; visa hur man uppnår optimal rengöring

 3. Validering; säkerställer att material och rutiner fungerar som avsett

 4. Förbättringsverktyg; mätningar är grunden i alla förbättringar

Mätvärdena kan enkelt överföras till en PC och inrapporteras som del av ett övergripande kvalitetssäkringsprogram.


Fördelarna är många

Med ATP-mätaren tar man arbetet med vårdhygienen till en ny nivå - fördelarna är:

 • Objektiv rengöringskontroll som kompletterar visuella o. mikrobiologiska metoder

 • Mäter rengöringens effektivitet och ger kvantitativa resultat inom 15 sekunder
  vilket möjliggör omedelbara korrigeringsåtgärder

 • Kostnadseffektiv rengöringsvalidering och kvalitetsstyrning

 • Proaktiv identifikation av riskytor för vidare utredningar

 • Kraftfullt utbildningsverktyg som åskådliggör effektiv rengöring av ytor och
  händer samt motiverar personal

 • Programvara för statistisk utvärdering av resultaten

 • Etablerad metod med över 2000 användare inom det livsmedelsdiagnostiska området i Skandinavien (2011-12-31). Används på många sjukhus i England.

 • Gränsvärden faställda i Dansk hygienstandard DS-2451-10 (normativ till Nordisk Städstandard, SS 627801:2012 tidigare INSTA 800). LÄS MER.

Mer information

Du kan läsa mer om ATP-mätning på följande sidor:

›› ATP-mätare - snabb rengöringskontroll

›› Vårdhygien i nytt ljus (artikel om St Göran Sjukhus i Stockholm)

För den vetenskapliga evidensen kring hur god rengöringskvalité kan förhindra smittspridning på sjukhus rekommenderar vi den brittiska översiktsartikeln "Hospital cleaning in the 21st century" (se abstract PubMed).